REGULAMIN WYMIANY BUTELEK PET NA BUTELKĘ TRITANOWĄ

w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WODY

22 marca 2024 roku, Plac Solny, Wrocław

 

 • 1. Organizatorzy 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji wymiany butelek PET na butelkę tritanową.
 2. Organizatorem akcji wymiany butelek zwanej dalej „Akcją”, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiA. we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391028, NIP: 8960000256, REGON: 930155369 o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości): 482104 700,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”.
 • 2. Zasady Akcji 
 1. Akcja prowadzona jest na Placu Solnym we Wrocławiu w ramach Światowego Dnia Wody 22 marca 2024 roku. Celem akcji jest propagowanie ekologicznych nawyków wśród uczestników i uczestniczek oraz szerzenie kampanii społecznej #PijKranówkę.
 2. Akcja prowadzona jest w godzinach od 14.00 do 17.00. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji ze względu na ograniczoną liczbę butelek tritanowych.
 3. Łączna liczba butelek tritanowych przeznaczonych na Akcję to 1 000 szt.
 4. Akcja polega na wymianie 7 szt. butelek PET na 1 szt. butelki tritanowej. Butelki PET należy zgnieść i umieścić w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność kontenerze na tworzywa sztuczne.
 5. Uprawnionymi do otrzymania butelki są osoby, które w wyznaczonym terminie i miejscu dostarczą wymaganą liczbę butelek określoną w pkt. 4.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odpadów nieobjętych Akcją.
 7. Dla każdego uczestnika lub uczestniczki przeznaczona jest tylko 1 szt. butelki tritanowej, bez względu na liczbę przekazanych butelek PET.
 8. Udział w Akcji wymiany butelek PET jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga od uczestników i uczestniczek rejestracji ani zgłoszenia swojego udziału. Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych uczestników i uczestniczek.
 9. W akcji mogą brać udział wszystkie osoby chętne bez ograniczeń wiekowych.
 • 3. Postanowienia końcowe 
 1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Akcji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2024 roku.

Wersja PDF